DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

oznamujeme vám, že  dňom 14.10.2020 sa upravuje rozvrh hodín počas trvania dištančného vzdelávania každý pracovný deň v čase 08.00 hod. - 14.00 hod ( 30 hodín týždenne ).

Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovania a bude v uvedenom čase prihlásený na stránke Edupage, aby mohol reagovať na zadávané úlohy.

Dištančné vyučovanie bude prebiehať viacerými kanálmi:

1. EduPage - zasielanie materiálov - prezentácií, eduktatívnych videí, pracovných listov, textových materiálov s výkladom, zvukových záznamov. Prostredníctovm Edupage bude prebiehať testovanie žiakov, zadávanie úloh a projektov na vypracovanie.

2. Online vyučovanie- v sekcii rozvrhy je nahratý rozvrh jednotlivých tried, podľa ktorého bude prebiehať priame ONLINE vzdelávanie vybraných predmetov prostredníctvom ZOOM. Žiaci boli upozornení, aby si program naištalovali a boli pripravení prilhlásiť sa na vyučovaciu hodinu.

Časové rozdelenie hodín bude nasledovné:

1. hodina - 08.30 hod.-09.10. hod.

2. hodina - 09.30 hod.- 10.10 hod.

3. hodina - 10.30 hod. - 11.10 hod.

4. hodina - 11.30 hod. - 12.10 hod.

5. hodina - 12.30 hod. - 13.10 hod.

Po dohode s jednotlivými vyučujúcimi môže prebiehať online ZOOM výučba aj v doplnkovej miere.

3. Mailová komunikácia - učitelia prostredníctvom mailov budú zasielať materiály a texty z jednotlivých predmetov.

4. Skype, Whats up, iné online nástroje budú využívané podľa informácií jednotlivých vyučujúcich.

Neprítomnosť na ONLINE hodine je žiak povinný ospravedlniť vopred triednemu učiteľovi a vyučujúcemu predmetu - bude sa viesť evidencia dochádzky. Žiak je povinný sa zúčastňovať vyučovania v plnom rozsahu.

Všetky predmety okrem predmetov telesná a športová výchova, etická výchova a náboženská výchova budú klasifikované. Uvedené 3 predmety - výchovy sa v čase dištančného vzdelávania nebudú vyučovať.

Praktická prírpava počas dištančného vzdelávania bude prebiehať iba v teoretickej rovine a následne po návrate do prezenčnej formy vzdelávania sa praktická príprava posilní.

Žiaci, ktorí udali v dotazníku, že nevlastnia tablet, si ho vyzvihnú u zátupkyne riaditeľa školy.

Žiaci, ktorí sa bez zdôvodnenia nebudú zúčastnovať vyučovania, budú klasifikovaní prostredníctvom komisionálnej skúšky.

 

Určite to spolu zvládneme.

S pozdravom

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy