DUÁLNE VZDELÁVANIE - UCHÁDZAČI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Oznamujeme uchádzačom o štúdium v školskom roku 2022/2023 a ich zákonným zástupcom, že Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia prijíma uchádzačov aj do systému  DUÁLNEHO VZDELÁVANIA!!

S nasledovnými hotelovými zariadeniami má škola uzavretú v školskom roku 2022/2023 zmluvu o duálnom vzdelávaní:
- ENSANA Piešťany – Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany
- Hotel PARK Piešťany
- ZUCKMANN VILLA Piešťany
- Hotel Park Avenue Piešťany
- Hotel MÁJ Piešťany
- Penzión DIANA Piešťany
- Hotel MAGNÓLIA Piešťany


Duálne vzdelávanie
Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané zamestnávateľom pre uchádzača, s ktorým zamestnávateľ plánuje pre školský rok 2022/2023 uzatvoriť Zmluvu o duálnom vzdelávaní. Uvedené potvrdenie zákonný zástupca pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí riaditeľovi Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch mailom na mail blaskovic.ladislav@gmail.com, prípadne poštou do 30. apríla 2022.
Odporúčame zákonným zástupcom, aby sa obrátili na uvedených zamestnávateľov a komunikovali o možnosti duálneho vzdelávania v ich hotelovom zariadení a doručili potvrdenie do 30.04.2022 na mailovú adresu blaskovic.ladislav@gmail.com.

Podporu pre štúdium v systéme duálneho vzdelávania deklaruje výrazne aj zriaďovateľ školy Trnavský samosprávny kraj. Výhody pre žiakov duálneho vzdelávania zo strany Trnavského samosprávneho kraja môžete nájsť v nasledovnom linku - https://www.trnava-vuc.sk/12218-sk/dualne-vzdelavanie/.

Tešíme sa na všetkých nových prvákov - hotelákov v školskom roku 2022/2023!