KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta  Wintera, Stromová 34, Piešťany v zmysle ustanovení § 62 až  § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v  súlade s § 29 ods. 6 a § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol Trnavským samosprávnym krajom určený a následne potvrdený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky maximálny počet žiakov v študijných odboroch a na základe rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 04.01.2021 a 26.1.2021 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy určil tieto kritériá pre prijatie na štúdium do prvého ročníka šk. roku 2021/2022 - pozri link.

 

LINK - Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2021/2022

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy