OTVÁRAME ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 - INFO

Milí žiaci,

verím, že ste si užili krásne prázdniny plné zážitkov, oddychu, spoznávania, stretávania s rodinou a priateľmi.

Od 2. septembra 2021 sa my tešíme na stretávanie so všetkými žiakmi školy!

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 08.00 hodine v kmeňových učebniach jednotlivých tried, ktoré budú zverejnené pri vstupe do školy. V tento deň zároveň budú prebiehať triednické hodiny všetkých tried do 11.00 hodiny.

Pred slávnostným otvorením školského roka odovzdáte triednemu učiteľovi ( žiaci, ktorí sa prídu ubytovať do Školského internátu vychovávateľovi ) vyplnené a podpísané nasledovné tlačivá, ktoré sme všetkým zaslali prostredníctvom EduPage:-

- Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  ( v prípade žiaka do 18 rokov podpisuje zákonný zástupca )

- Oznámenie o výnimke z karantény ( v prípade žiaka do 18 rokov podpisuje zákonný zástupca )

 

Upozorňujeme, že dňa 2. septembra 2021 sa budú obedy a večere podávať iba žiakom ubytovaným v školskom internáte. Od 3. septembra 2021 budeme poskytovať školské stravovanie všetkým žiakom školy.

Odbornú prax ( prevádzka v školskej jedálni ) bude dňa 2. septembra 2021 po slávnostnom otvorení školského roka realizovať trieda III. D. Žiaci si podľa rozdelenia prinesú pracovné oblečenie  do obsluhy.

Nástupný deň do Školského internátu je 01. september 2021 od 15.00 hodiny.

Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu je potrebné, aby ste sa pohybovali v škole s nasadením rúškom, dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia, o ktorých budeme informovať 2. septembra 2021 na triednických hodinách.

Som presvedčený, že školský rok 2021/2022 už bude školským rokom najmä prezenčného vyučovania a budeme sa stretávať v škole!

Tešíme sa na stretnutie!

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy

 

Tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény  TU

 

Tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  TU