Pokyny počas školského roka 2020/2021- informácie-aktualizované 16.09.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

zasielam Vám informácie v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci sa tešia na všetkých žiakov školy a veríme, že  školský rok 2020/2021 bude pre všetkých z nás zdravý a úspešný!

 

Školský rok začína 02.09.2020 o 08.00 hodine v kmeňových triedach jednotlivých tried. Kmeňové triedy jednotlivých tried a rozdelenie žiakov prvého ročníka budú zverejnené v priestoroch školy.

Pokyny a informácie:

 1. Do budovy nemôže vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.
 2. Pri vstupe do budovy školy ( vstup je realizovaný iba cez vchod školského internátu ) si každý vydezinfikuje ruky, bude odmeraná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty nad 37,3 C nebude osoba vpustená do školy, následne prebehne opakované meranie.  V prípade, ak má žiak aj po opakovaných meraniach zvýšenú teplotu, budú kontaktovaní zákonní zástupcovia a žiak bude izolovaný v miestnosti na to určenej.
 3. Rodičia a rodinní príslušníci nevstupujú do budovy školy a školského internátu.
 4. Žiaci všetkých ročníkov ubytovaní v Školskom internáte školy sú povinní sa  ubytovať 01.09.2020 od 15.00 hodiny. V tomto čase budú k dispozícii všetci vychovávatelia školského internátu. Žiadame Vás, aby ste nerealizovali nástup do školského internátu 02.09.2020 pred začatím školského roka z organizačných dôvodov.
 5. V priestoroch školy, školského internátu, školskej jedálne sú inštalované  dezinfekčné stojany, ktoré sú určené na využívanie všetkými osobami.
 6. Žiaci majú mať so sebou v škole 2 rúška na prekrytie nosa a úst. Do školy všetci vstupujú iba s nasadeným rúškom, využívajú ho v interiéri. Do 30. 09. 2020 majú žiaci a pedagogickí zamestnanci nasadené rúško aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede.
 7. Žiaci si prinesú do školy hygienické papierové vreckovky.
 8. Žiak  pri nástupe po letných prázdninách odovzdá vyplnený a podpísaný dotazník a vyhlásenie žiaka/zákonného zástupcu. Po každých 3 za sebou nasledujúcich pracovných dňoch neprítomnosti v škole je každý žiak/zákonný zástupca povinný vypísať vyhlásenie opäť a odovzdať ho triednemu učiteľovi. Dokumenty sú zverejnené na web stránke školy.    DOTAZNÍK TU VYHLÁSENIE TU

 

10.  Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú prednostne v triede, kde bude prebiehať nasledovná vyučovacia hodina. Triedy je potrebné dôkladne vetrať.

11.  Stravovanie sa bude realizovať podľa osobitného rozpisu a rozvrhu hodín. Do 15.09.2020 bude poskytované školské stravovanie iba žiakom ubytovaným v Školskom internáte a zamestnancom školy za zvýšených hygienických opatrení a podľa časového harmonogramu.

12.  Počas celého pobytu v škole je potrebné dodržiavať zásadu ROR:

 1. Ruky – pravidelné umývanie rúk
 2. Odstupy – odstupy medzi osobami podľa možnosti 2 m
 3. Rúška – nasadenie rúšok v interiéri školy.

 

 

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy