Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta  Wintera, Stromová 34, Piešťany
po prerokovaní s pedagogickou radou školy, po vyjadrení rady školy určil a prijal tieto kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia v školskom roku 2019/2020 v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. výchove a vzdelávaní                (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční na základe nasledovných kritérií

do 4 tried prvého ročníka päťročného štúdia v študijnom odbore 6323 K budú prijatí uchádzači v predpokladanom počte 120 uchádzačov v poradí podľa celkového počtu získaných bodov.

  1. 1. V zmysle paragrafu 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní            ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzač, ktorý získal v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka úspešnosť z každého predmetu samostatne najmenej 90 %  bude prijatý bez prijímacej skúšky.

  1. 2. Ostatní uchádzači vykonajú prijímacie skúšky z profilových predmetov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia – slovenský jazyk a cudzí jazyk.

Všetci uchádzači o štúdium musia mať zdravotnú spôsobilosť potvrdenú lekárom.

 

Predmet prijímacej skúšky

Maximálny počet bodov

Slovenský jazyk

50 bodov

Cudzí jazyk – anglický jazyk alebo nemecký jazyk

50 bodov

 

 

 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku z jedného z cudzích jazykov.

K bodom z prijímacej skúšky môže uchádzač získať nasledovné preferenčné body:

A. maximálne 5 bodov za výsledky zo ZŠ – priemer známok, ktoré  dosiahli v 6., 7. a 8. ročníku v   druhom polroku a v 9. ročníku v prvom polroku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika a chémia. Ak má uchádzač na vysvedčení dva cudzie jazyky, do priemeru sa počíta ten cudzí jazyk, ktorý sa žiak  učil ako prvý cudzí jazyk na základnej škole.

Priemer

Počet získaných preferenčných bodov

1,00 - 1,50

5 bodov

1,51 - 2,00

3 body

2,01 - 2,50

1 bod

 

 

 

 

B. Žiak môže získať za absolvovanie písomnej skúšky Testovanie 9 - 2019 v školskom roku 2018/2019 za každý z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika) maximálne po 10 bodov ( spolu 10 bodov). Vzhľadom na to, že žiaci 8 - ročných gymnázií neabsolvovali Testovanie 9 - 2019, nezískavajú možných 20 bodov.

Percentá

Počet získaných preferenčných bodov

100,00 – 80,00

5 bodov

79,99 – 65,00

3 body

64,99 – 50,00

1 bod

 

 

 

 

C.  Žiak môže získať body za 1. - 3. miesto v olympiáde z predmetov, ktoré sa učia na základnej škole ( slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, dejepis, geografia).

Súťaž

Počet získaných preferenčných bodov

Celoštátne kolo

5 bodov

Krajské kolo

3 body

Okresné kolo

1 bod

 

 

 

 

Pre uznanie tohto kritéria je potrebné predložiť spolu s prihláškou na štúdium aj fotokópiu diplomu za umiestnenie sa v súťaži, overenú riaditeľom/riaditeľkou základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje.

 

Na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie pre prijatie.

  1. 3. V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúci:

 

a)      vyšší počet bodov z prijímacej skúšky z cudzieho jazyka

b)      vyšší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka

c)      vyšší počet bodov za výsledky zo ZŠ – priemery známok

d)     vyšší počet bodov za absolvovanie písomnej skúšky Testovanie 9.

 

 

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020, ktorí budú prijatí na základe prijímacieho konania bez prijímacej skúšky sa uskutoční dňa  06. mája 2019 v priestoroch školy  od 9.00 do 13.00 hod.

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie riaditeľa, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium sa zruší.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch 13. mája 2019 a 16. mája 2019.

Zakódovaný zoznam výsledkov prijímacích skúšok podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na internetovej stránke školy www.hastropy.sk a na dverách školy najneskôr dňa 16. 05. 2019.

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020, ktorí budú prijatí na základe prijímacieho konania sa uskutoční dňa  17. mája 2019 v priestoroch školy  od 9.00 do 13.00 hod. V prípade, ak zašle zákonný zástupca informácie na e-mail blaskovic.ladislav@gmail.com o nemožnosti sa dostaviť na zápis v stanovený termín, resp. oznámi túto skutočnosť telefonicky - potom môže zákonný zástupca zapísať žiaka 20.05.2019, resp. 21.05.2019 v čase  09.00-13.00 hod.

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie riaditeľa, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium sa zruší. Na uvoľnené miesta riaditeľ školy príjme ďalších uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorých zákonní zástupcovia sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolali proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí uchádzača na štúdium.

 

Piešťany  11. 03. 2019

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy

 

 

Schválené Radou školy dňa  11. 03. 2019.