Podkategórie

DSD - Deutsches Sprachdiplom

HAĽW je ako jediná odborná škola na Slovensku zapojená do projektu DSD - Deutsches Sprachdiplom. Tento diplom je uznávaný v rámci EU vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách. Žiaci, ktorí sa učili na základných školách NJ, majú možnosť získať na našej škole Sprachdiplom na úrovni B1.

Na príprave žiakov sa podieľajú vyučujúci NJ v spolupráci s nemeckým lektorom. V 4. ročníku absolvujú žiaci záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z 2 častí, písomnej a ústnej.

 

Písomnú časť tvorí:

a/ čítanie s porozumením

b/ posluch s porozumením

c/ esej - slohová práca na zadanú tému

 

Ústnu časť tvorí:

a/ prezentácia projektu na žiakom vybranú tému

b/ diskusia o téme projektu

c/ rozhovor - bežné každodenné situácie

 

Za roky existencie tohoto projektu získalo Sprachdiplom ročne cca 15-20 žiakov HAĽW.