ORGANIZAČNÉ POKYNY pre žiakov ubytovaných v školskom internáte (ŠI) – školský rok 2022/2023

Nástup žiakov do školského internátu je v nedeľu 4. 9. 2022 v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. Termín nástupu je záväzný aj pre žiakov vyšších ročníkov, nie je možné prísť sa ubytovať v pondelok ráno 5. 9. 2022 pred začiatkom školského vyučovania.  Pri nástupe do ŠI sú všetci žiaci poučení o Školskom poriadku ŠI, režime dňa, predpisoch BOZP a PO, hygienických a protiepidemiologických opatreniach, prevádzkových predpisoch, ktoré sú povinní  dodržiavať. V prípade, že žiak nenastúpi do ŠI v stanovenom termíne, je nutné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.

Tel. kontakt:  033/7353834 - vychovávatelia ŠI       033/7353857 - ZR pre ŠI Mgr. Tamajková

e-mail: tamajkovainternat@centrum.sk

Pri nástupe do ŠI 4. 9. 2022  bude na prízemí ŠI na informačnej tabuli zverejnené  rozdelenie ubytovania žiakov, zaradenie do  výchovných skupín. Žiaci sa budú hlásiť u prideleného vychovávateľa.

Pri nástupe do ŚI žiaci predložia:

-       rozhodnutie o prijatí do ŠI

-       doklady o úhrade platby za stravovanie a ubytovanie

-       lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre ubytovanie v ŠI/nie staršie ako 3 dni pred nástupom do ŠI/ - potvrdenie nie je možné vybaviť a odovzdať dodatočne

Okrem uvedených dokladov si žiaci prinesú: 2 fotografie veľkosti cca 4x4cm /len noví žiaci/, občiansky preukaz, preukaz poistenca, vhodné oblečenie, obuv, osobné a hygienické potreby, posteľné obliečky a plachtu, uzatvárateľnú plastovú nádobu na prinesenie jedla zo školskej jedálne.

V ŠI je prísne zakázané fajčenie, konzumácia, prechovávanie a šírenie drog, omamných a  psychotropných látok, alkoholu, prechovávanie zbraní, hranie hazardných hier, šikanovanie, akékoľvek správanie, ktorým by žiak ohrozoval mravnosť, svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a  bezpečnosť ostatných ubytovaných.

Do ŠI si žiaci môžu priniesť len povolené a bezpečnostným normám vyhovujúce  elektrospotrebiče /rádiobudík, rádio s CD prehrávačom, nabíjačku na mobilný telefón, fén,  holiaci strojček, kulmu, prípadne žehličku na vlasy/. Varné kanvice, chladničky sú pre žiakov k dispozícii na chodbách ŠI.  Na ohrievanie a prípravu môžu žiaci využívať priestory kuchynky na 2. poschodí ŠI.  Žehličky sa zapožičiavajú v zborovni u vychovávateľov.

Žiaci ubytovaní v ŠI sa musia dôsledne  starať o svoje osobné veci, predchádzať ich strate, krádeži, poškodeniu. Každý žiak má vlastnú uzamykateľnú skriňu. Pri odchode z izby je potrebné izbu uzamknúť a kľúč odovzdať na recepcii ŠI. Žiakom neodporúčame nosiť do ŠI drahé veci, cennosti, vyššiu finančnú hotovosť. ŠI nezodpovedá za ich stratu. Žiak je povinný nahradiť škody, ktoré v ŠI spôsobil. V prípade nerešpektovania Školského poriadku ŠI môže byť žiak z  internátu vylúčený.

 

Ubytovaní žiaci odoberajú celodennú stravu. Desiata a olovrant sú zahrnuté v cene celodennej stravy. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni.

Stravu si žiaci odhlasujú v odôvodnených prípadoch najmenej 1 deň vopred do 12.00 hod. O zásadách a postupe odhlasovania stravy sú žiaci poučení pri nástupe do ŠI.

Školský internát nezabezpečuje nepretržitú prevádzku. V piatok o 16.00 hod. sa internát uzamyká. Žiaci nastupujú do internátu v nedeľu od 17.00 hod. Mimoriadna prevádzka sa v odôvodnených prípadoch zabezpečuje výlučne so súhlasom riaditeľa.

 

Poplatky za stravovanie a ubytovanie v ŠI je povinný zákonný zástupca žiaka uhrádzať v stanovených termínoch a v určenej výške. Meškanie s úhradou platieb viac ako 2 mesiace je dôvodom na ukončenie ubytovania v ŠI. Úhrady platieb je vhodné realizovať formou trvalých príkazov. 

Úhrada platby za stravovanie - do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci, bankovým prevodom na č. účtu: 7000494428/8180, IBAN SK98 8180 0000 0070 0049 4428.

Výška mesačnej zálohovej platby za stravovanie: 80,-- EUR

Variabilný symbol: vygenerovaný kód žiaka. Do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka, ročník.

 

Úhrada príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka v ŠI do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci, bankovým prevodom na č. účtu: 7000494364/8180, IBAN: SK80 8180 0000 0070 0049 4364.

Výška mesačnej platby: 40,-- EUR.

Variabilný symbol: vygenerovaný kód žiaka. Do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka, ročník.

Kódy žiakov 1. ročníka boli zaslané e-mailom na adresu z proihlášky, resp. dotazníka. V prípade, ak nemáte kód žiaka, tak kontaktujte štduijné oddelenie.

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ