Školská psychologička

 

Školská psychologička
Mgr. Mária Baranovičová
Pondelok- 8:00- 16:00
Streda – 8:00- 16:00
Internát - č. 101
Kontakt: školský edupage alebo mail baranovicova.maria@hotmail.com
Činnosti školského psychológa :
 Psychologická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť pre žiakov a ich zákonných
zástupcov.
 Poskytovanie pomoci a podpory v procese získavania, zabezpečovania a poskytovania
podporného opatrenia pre každého žiaka, ktorému to bude odporúčané a schválené podľa
jeho individuálnych potrieb
 Podieľanie sa pri riešení problematiky šikanovania a iných sociálno-patologických javov
v školskom prostredí.
 Diagnostika sociálnej klímy a vzťahov v triede v rámci prevencii.
 Poradenstvo pre žiakov ohľadne voľby ďalšieho štúdia.
 Konzultácie pre učiteľov najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného rozvoja,
vzdelávacieho a profesijného vývinu.
 Spolupráca so školským podporným tímom, s výchovnou poradkyňou, školskou
koordinátorkou prevencie, CPP, inými odbornými pracoviskami, sociálnou kuratelou,
súkromnými a zdravotnými zariadeniami a pod.

Mgr. Mária Baranovičová

Pondelok- 8:00- 16:00

Streda – 8:00- 16:00

Internát - č. 101

Kontakt: školský edupage alebo mail baranovicova.maria@hotmail.com


Činnosti školského psychológa:

  • Psychologická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť pre žiakov a ich zákonných zástupcov.
  • Poskytovanie pomoci a podpory v procese získavania, zabezpečovania a poskytovania podporného opatrenia pre každého žiaka, ktorému to bude odporúčané a schválené podľa jeho individuálnych potrieb.
  • Podieľanie sa pri riešení problematiky šikanovania a iných sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
  • Diagnostika sociálnej klímy a vzťahov v triede v rámci prevencii.
  • Poradenstvo pre žiakov ohľadne voľby ďalšieho štúdia.
  • Konzultácie pre učiteľov najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného rozvoja, vzdelávacieho a profesijného vývinu.
  • Spolupráca so školským podporným tímom, s výchovnou poradkyňou, školskou koordinátorkou prevencie, CPP, inými odbornými pracoviskami, sociálnou kuratelou, súkromnými a zdravotnými zariadeniami a pod.