Multifunkcné ihrisko

Prevádzkový poriadok - multifunkčné ihrisko

Súčasťou Hotelovej akadémie sa stalo aj multifunčné ihrisko, na ktorom je možnosť realizovať viacero druhov športu pre žiakov školy a verejnosť.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

(prevádzkovateľ multifunkčného ihriska )

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 525/2007 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia a Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 2. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.
 3. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza v areáli Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, na parcele č. 5802/10, v katastrálnom území Piešťany, vedený na liste vlastníctva č. 2682. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít školy.. Rozmery ihriska sú 33m x 18m.
 4. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava,  IČO: 37836901, prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany, IČO: 00162019.
 5. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

 

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť, resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko určené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal , tenis bedminton a basketbal.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti.

 

 

Čl. 3

Organizačné a prevádzkové ustanovenia

 

 1. Prevádzkové hodiny využívania multifunkčného ihriska sú určené školským rozvrhom, resp. rozvrhom krúžkovej činnosti žiakov ubytovaných v školskom internáte.
 2. Žiaci strednej školy vstupujú v čase vyučovania  na MI iba v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
 3. Vstup na ihrisko a za činnosť na ihrisku zodpovedá poverený vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho je vstup a pohyb v areáli MI zakázaný.
 4. Užívateľ je povinný:
  1. oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,
  2. dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska
  3. riadiť sa pokynmi vyučujúceho; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru  MI s okamžitou platnosťou vykázaná
  4. správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku školy; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením; za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca
  5. bezodkladne nahlásiť vedeniu školy prípadné škody na zariadení v celom priestore MI
  6. vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne cez vstupný vchod MI
  7. pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv
  8. v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok
  9. za poriadok na MI zodpovedajú vyučujúci telesnej výchovy alebo vedúci športových krúžkov
  10. bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI
  11. dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.
  12. Je prísne zakázané:
   1. vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI
   2. pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI
   3. v celom školskom areáli, vrátane MI: fajčiť, zakladať oheň a požívať alkoholické nápoje, ako aj toxické, omamné a psychotropné látky
   4. vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami
   5. použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI
   6. prinášať do priestoru MI  zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie
   7. vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi
   8. preliezať a preskakovať mantinely MI

 

 

Čl. 4

Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia

 

 1. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu, buď na mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste.
 2. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije k tomu zdravotnícky materiál so skrinky prvej pomoci, ktorá je k dispozícii v budove telocvične školy. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu vedeniu školy a osobe zodpovednej za BOZP na strednej škole.
 3. Telefónne linky pre záchranné služby:

 

 • 112 – tiesňové volanie
 • 150 – hasičská a záchranná služba
 • 155 – záchranná zdravotnícka služba
 • 158 – polícia
 • 159 – mestská polícia

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok  MI bol prerokovaný a schválený riaditeľom školy.
 2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec.
 3. Nedodržanie prevádzkového poriadku bude riešené v zmysle ustanovení zákona BOZP a Zákonníka práce.

 

 

 

 

V Piešťanoch, dňa 13.05.2019

 

 

 

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy