Žiacka školská rada

Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2021/2022

 

1. ročník  Daniel Zachar 1.A

Adam Botka, 1.D

2. ročník   Sabína Ozimáková, 2.B

Daniel Jakubek, 2.B

3. ročník   Vanesa Žažová, 3.A

Monika Brokešová, 3.D

4. ročník    Emma Mrázová, 4.C

Viktória Václaviková, 4.B

5.ročník     Paulína Bačová, 5.B

Katarína Turňová, 5.D

 

Koordinátor žiackej školskej rady:

Ing. Anna Petroffová


Vaše návrhy, pripomienky, podnety k vyučovaciemu procesu i momoškolskej činnosti môžete predniesť osobne členom žiackej školskej rady príslušného ročníka alebo mailom na vyššie uvedené mailové adresy.

Ak máte záujem o prácu v žiackej školskej rade, pridajte sa k nám.

Žiacka školská rada má zriadenú aj vlastnú mailovú schránku:

ziackarada.halw@gmail.com

 

 

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

 

Názov:  Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Adresa sídla: Stromová 34, 921 01 Piešťany

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26zákona NR SR  č. 596/2003 Z. z. o štátnej  správe v školstve  a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 

 1. Členmi žiackej školskej rady sa stáva tých jedenásť žiakov, ktorí v tajnom hlasovaní žiakov školy získali najvyšší počet hlasov.
 2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu tajným hlasovaním.
 4. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 5. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

 1. Člen má právo:

a/ voliť a byť volený

b/ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady

c/ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej           školskej rady a slobodne sa k ním vyjadrovať

d/ hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady

e/ predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

 1. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinnosti člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
 2. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými predpismi.
 3. Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a predloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
 3. Predseda žiackej školskej rady má právo vylúčiť člena zo žiackej školskej rady za tri po sebe neospravedlnené neúčasti a hrubé správanie.

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok, svoju činnosť bude zabezpečovať

z finančnej podpory Stredoškolského parlamentu Slovenska.

 

Článok VIII.

Žiacka školská rada zasadá vždy jedenkrát mesačne, ak nie je stanovené inak.

 

Článok IX.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 03.09.2012 a od toho dňa nadobúda účinnosť.