Hotelová akadémia

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

 

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch ponúka absolventom základných škôl atraktívny päťročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia, ukončený maturitnou skúškou, ktorý pripravuje stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú oblasť hotelierstva schopných samostatne podnikať v zariadeniach reštauračného stravovania. 
V súčasnosti študuje tento odbor v 20 triedach približne  550 žiakov.
 Škola vznikla v roku 1946 a počas jej pôsobenia sa menila dĺžka i obsah štúdií. Počas svojej existencie sa zaradila medzi prestížne hotelové akadémie na Slovensku. Svedčí o tom vysoká úspešnosť maturantov v praxi i na prijímacích skúškach na vysoké školy.