Centrum odborného vzdelávania

Hotelová akadémia Ľudovíta Witnera Piešťany je centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany získala rozhodnutie o udelení oprávnenia strednej odbornej škole používať popri svojom názve aj označenie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy“ (ďalej len „COVP“), vydané Republikovou úniou zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) ako vecne príslušnou profesijnou organizáciou v súlade s § 24 ods. 1 písm. c) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Hodnotenie podľa kritérií RÚZ:

 

Stav:

„EXCELENTNÝ“

Rating:

„AA“

Dátum nasledovného hodnotenia:

31. október 2023

 

 

 

Certifikát pdf

 

PLÁN ČINNOSTI HOTELOVEJ AKADÉMIE ĽUDOVÍTA WINTERA V PIEŠŤANOCH AKO CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRIPRAVY NA OBDOBIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Hlavným cieľom Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je zabezpečenie     odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania na základe požiadaviek zamestnávateľov v odbore 6323 K hotelová akadémia.

Hlavné úlohy školy v rámci centra odborného vzdelávania a prípravy

 

1. Odborné vzdelávanie a príprava žiakov na výkon povolania a odborných činností s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce

V školskom vzdelávacom programe udržiavať vysoký podiel hodín praktickej prípravy v študijnom odbore 6323 hotelová akadémia.

2. Spolupráca so zamestnávateľmi v oblasti inovácie obsahu odborného vzdelávania a prípravy podľa požiadaviek zamestnávateľov

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany bude neustále komunikovať so zamestnávateľmi o nových trendoch v odbornom vzdelávaní a o požiadavkách na výkon praktickej činnosti u zamestnávateľov.

Zodpovední zamestnanci školy bude pravidelne navštevovať partnerské zariadenia a sledovať zavedené novinky v poskytovaných službách.

Škola bude nové trendy a požiadavky  implementovať do Školského vzdelávacieho programu v príslušnom odbornom predmete.

 

3. Výkon praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa

Praktické vyučovanie realizovať na pracovisku zamestnávateľa formou odbornej praxe pod vedením inštruktorov. Neustále komunikovať so zamestnávateľmi o priebehu vzdelávania žiaka u zamestnávateľa, o jeho prístupe k odbornej príprave a záujme zlepšovať svoje odborné zručnosti. Mapovať možnosti rozšírenia siete prevádzok na praktické vyučovanie.

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany plánuje uzavrieť zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania 2022/2023 s nasledovným prevádzkami:

-          Slovenské liečebné kúpele Piešťany,

-          Hotel Magnólia Piešťany,

-          Hotel Máj Piešťany,

-          Penzión Diana Piešťany,

-          Prevádzka Bodega Lounge Piešťany,

-          Hotel Park Piešťany,

-          Blue’s Piešťany,

-          Cafe Promenada Piešťany,

-          Kaviareň Kantína, Piešťany,

-          Zuckmann Villa Piešťany,

-          Reštaurácia 70 Ostrov,

-          Divadelná kaviareň Bezkydov Trnava,

-          Espresso pod Lipou Piešťany,

-          Hotel Granit Piešťany,

-          Park Avenue Piešťany,

-          Reštaurácia Meet and Eat Piešťany,

-          Taverna Piešťany,

-          Floreát Ideapark Piešťany,

-          Elizabeth cukráreň & kaviareň, Piešťany.

Škola bude mapovať možnosti rozšírenia siete prevádzok na realizáciu odbornej praxe

4. Odborné vzdelávanie a príprava žiakov v systéme duálneho vzdelávania

Podporovať systém duálneho vzdelávania motiváciou žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie realizovať prostredníctvom neustálej komunikácie so zamestnávateľom, ktorý žiaka v rámci odborného vzdelávania nielen vzdeláva, ale aj hodnotí.

Zmluvnými partnermi na školský rok 2022/2023 budú nasledovné subjetky:

-          Slovenské liečebné kúpele Piešťany, prevádzky –Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel Piešťany,  Esplanade Ensana             Health Spa Hotel Piešťany, Splendid Ensana Health Spa Piešťany, Pro Patria Ensana Health Spa Hotel Piešťany,

-          Merk reality, a.s. Bratislava, prevádzka – Hotel Park Piešťany,

-          Artemis s.r.o Piešťany, prevádzka  - Penzión Diana Piešťany,

-          Zukmann Villa s.r.o. Piešťany, prevádzky - Zukmann Villa Piešťany, Astória Piešťany,

-          WINKS, s.r.o. Prešov, prevádzka  - Hotel Park Avenue Piešťany

-          Espa Line, spol. s.r.o. Piešťany, prevádzka – Hotel Máj Piešťany

-          TATRA UNITED CORPORATION, a.s.,  prevádzka -  Hotel Magnólia Piešťany

 

Zmluvnými partnermi na školský rok 2023/2024 sú nasledovné subjetky:

-          Slovenské liečebné kúpele Piešťany, prevádzky –Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel Piešťany,  Esplanade Ensana             Health Spa Hotel Piešťany, Splendid Ensana Health Spa Piešťany, Pro Patria Ensana Health Spa Hotel Piešťany,

-          Merk reality, a.s. Bratislava, prevádzka – Hotel Park Piešťany,

-          InterSporthotel, spol. s r.o., prevádzka  - Penzión Diana Piešťany,

-          Zukmann Villa s.r.o. Piešťany, prevádzky - Zukmann Villa Piešťany, Astória Piešťany,

-          Espa Line, spol. s.r.o. Piešťany, prevádzka – Hotel Máj Piešťany

-          TATRA UNITED CORPORATION, a.s.,  prevádzka -  Hotel Magnólia Piešťany

Plánujeme uzatvorenie duálnej zmluvy s ďalším certifikovaným zamestnávateľom a komunikovať s ďalšími zamestnávateľmi o možnosti certifikovania zamestnávateľa na poskytovateľa vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania.

5. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Realizovať prezentácie, prednášky a workshopy pre pedagogických odborných zamestnancov školy odborníkmi z praxe.

V rámci celoživotného vzdelávania podporovať rekvalifikačné kurzy, aktualizačné vzdelávanie a  inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

6. Spolupráca s profesijnými organizáciami, so základnými školami

Škola bude spolupracovať s Republikovou úniou zamestnávateľov, s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenskou barmanskou asociáciou, Českou barmanskou asociáciou, AEHT - Európskou asociáciou slovenských škôl, s Asociáciou someliérov SR,  so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov a  Medzinárodným kávovým inštitútom s cieľom rozširovať obsah vzdelávania a prípravy o nové trendy v odbornom vzdelávaní.

Škola plánuje venovať zvýšenú pozornosť náboru záujemcov zo základných škôl. Prostredníctvom výchovných poradcov osloví základné školy s informáciami ohľadom štúdia v študijnom odbore hotelová akadémia.

-          prezentácia dobrého mena školy a tradície školy ,

-          diseminácia absolventami školy,

-          realizácia Dní otvorených dverí,

-          realizácia virtuálnych Dní otvorených dverí prostredníctvom online platforiem,

-          propagácia a komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí – Facebook, Instagram,

-          propagácia prostredníctvom printových médií,

-          prezentácia praktických zručností pre cieľové skupiny,

-          návšteva žiakov priamo v základných školách.

7. Motivácia žiakov k danému odboru

Škola bude neustále pre žiakov základných a stredných škôl zvyšovať záujem o študovaný segment cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia, rozvíjať sebarealizáciu žiakov prostredníctvom podujatí, prezentácií  a súťaží.

Vytvoriť ponuku odborných záujmových útvarov v rámci mimoškolskej činnosti na podporu rozvoja praktických zručností žiakov.

 

8. Propagácia školy v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany plánuje propagáciu školy prostredníctvom rôznych aktivít a viacerých kanálov.

Základnými aktivitami na propagáciu školy sú:

-          realizácia podujatia GASTRO Vianoce,

-          realizácia odbornej súťaže Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera,

-          návšteva základných škôl,

-          prezentácia praktických zručností žiakov školy na realizovaných podujatiach,

-          účasť žiakov na odborných a všeobecno-vzdelávacích súťažiach,

-          príprava charitatívnych, ekologických a športových podujatí.

Na propagáciu škola využíva rôzne kanály:

-          osobná prezentácia,

-          elektronické a printové médiá,

-          webová stránka školy,

-          sociálne siete – Facebook, Instagram, Youtube,

-          komunikácia s odbornou a širokou verejnosťou.

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy