História

História školy

Potreba rozvíjajúceho sa CR v období prvej ČSR dala podnet na vznik prvých dvoch hotelových škôl v Československu, ktoré vznikli až po 2. svetovej vojne. Nie náhodou za ich sídla boli vybrané kúpeľné mestá, Piešťany na Slovensku a Mariánske Lázně v Čechách.

Prečo práve Piešťany? Veď na Slovensku bolo niekoľko oblastí zvýšeného cestovného ruchu,  kde bola väčšia koncentrácia hotelov, kúpeľných objektov, rekreačných zariadení a pod. Najväčšími kandidátmi na umiestnenie hotelovej školy boli Piešťany a Trenčianske Teplice, známe predovšetkým svojimi kúpeľmi a Vysoké Tatry s množstvom hotelov a liečebných zariadení.

Založenie hotelovej školy sa pripravovalo už v prvej polovici 40 – tych rokov, t. j. v období Slovenskej republiky. Po skončení 2. svetovej vojny sa otázka zriadenia hotelovej školy na Slovensku stala ´´ opäť a ktuálnou ´´. Voľba jej umiestnenia opäť smerovala do Piešťan. Veľmi aktívny bol najmä bratislavský hotelier a predseda Slovenskej hotelovej spoločnosti Karol Bláha, ktorý pomáhal pri zrode školy, bol členom kuratória, finančne prispieval na jej prevádzku a na škole aj externe učil.

Jedným z iniciátorov založenia hotelovej školy bol aj bývalý generálny riaditeľ piešťanského kúpeľného podniku Ľudovít Winter. Uvedomoval si, že nestačí iba stavať hotely a kúpeľné zariadenia, ale zároveň treba pripravovať odborne vyškolený personál na ich prevádzkovanie a spravovanie.

Ľ. Winter požiadal MUDr. Imricha Sečanského (významný slovenský dietológ a diabetológ), aby počas návštevy švajčiarskeho Lausanne získal učebné osnovy z tamojšej hotelovej školy. MUDr. Sečanský tiež presadzoval zriadenie hotelovej školy v Piešťanoch a po jej založení externe na nej prednášal dva roky.

V priebehu roka 1946 sa rozbehli prípravné práce na zriadenie školy. Doriešila sa otázka umiestnenia a udržiavania školy, rozhodlo sa, že bude otvorená v šk. roku 1946/1947.

Prvé sídlo školy i s internátom sa podarilo získať v priestoroch Kurhotela, ktorý patril Štátnym kúpeľom (v súčasnosti budova riaditeľstva Slovenských liečebných kúpeľov na Winterovej ulici). Prijímali sa sem uchádzači , aspoň 16 – roční, ktorí úspešne vychodili 4 triedy meštianskej školy alebo nižšej strednej školy a vyučili sa čašníctvu, kuchárstvu alebo cukrárstvu, čo museli preukázať výučným listom. Prednosť dostali tí, ktorí sa preukázali väčšími jazykovými znalosťami. Hotelová škola vychovávala samostatných podnikateľov a vedúce sily pre živnosti hostinké.

2 – ročné štúdium sa končilo vykonaním teoretických a praktických záverečných skúšok pred skúšobnou komisiou. Absolventi hotelovej školy boli prednostne prijímaní do zamestnania v podnikoch CR (hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, jedálňach a pod. ) ako čašníci, hlavní čašníci a kuchári.

Absolventi, ktorí štúdium ukončili s výborným prospechom, po zložení diferenciálnej maturity na Obchodnej akadémii (z komerčných predmetov, dejepisu, slovenčiny a matematiky) mohli byť prijatí na tunajšiu Štátnu hotelovú akadémiu.

Absolventi akadémie pracovali ako hoteloví tajomníci, účtovníci, riaditelia, vedúci úradníci v podnikoch CR, úradníci cestovných kancelárií.

1. októbra 1946 bola škola otvorená a mala dve oddelenia s dennou formou štúdia. Prvým bola dvojročná Štátna hotelová škola v Piešťanoch (tzv. vyššia čašnícko – kuchárska škola)  a druhým spočiatku jednoročná, od šk. roku 1948/49 dvojročná Štátna hotelová akadémia v Piešťanoch (tzv. hotelovo – tajomnícka akadémia).

2. októbra sa začalo riadne vyučovanie.

Riaditeľkou školy sa výnosom Povereníctva školstva a osvety zo dňa 5. mája 1947 stala Emília Ursínyová. Aj jej pričinením nastal veľký rozmach cestovného ruchu a kúpeľníctva v Československu a zároveň šírila dobré meno  Piešťan v našej republike i v zahraničí.

Absolventmi školy boli 22 – ja poslucháči jednoročnej Štátnej hotelovej akadémie, ktorí pod vedením triedneho profesora Augustína Fukara vykonali v septembri 1947 záverečné skúšky.

V roku 1948 ukončilo štúdium aj prvých 9 absolventov dvojročnej hotelovej školy (čašnícko – kuchárskej). Medzi hosťami skúšok bol aj Ľ. Winter.

Od školského r. 1948/49 sa štúdium na hotelovej akadémii predĺžilo na dva roky.

V šk. roku 1950/51 mala škola názov Vyššia hotelová škola. Štúdium na nej sa predĺžilo na 3 roky.

V šk. roku 1951/52 sa štúdium predĺžilo na 4 – ročné s maturitou. Na škole pre spoločenské stravovanie v Piešťanoch (pod týmto názvom pôsobila v rokoch 1954-60) sa vyučovali 4 – ročné maturitné odbory ´´ ekonomika a plánovanie spoločného stravovania ´´ a ´´ ekonomika verejného stravovania ´´, ktoré boli zamerané na spoločné stravovanie.

Od šk. roka 1960/61 mala škola nový názov Stredná hotelová škola v Piešťanoch, pod ktorým bola verejnosti známa nasledujúcich 30 rokov.

V 60 – tych a 70 – tych rokoch sa na SHŠ v Piešťanoch vyučovali 3 hlavné odbory so zameraním na spoločné stravovanie, prevádzku hotelov a CR. Odbor  ´´ ekonomika a prevádzka spoločného stravovania ´´  bol zriadený predovšetkým ako denné štúdium (4 - ročné a 2 – ročné pre absolventov stredných škôl), diaľkové popri zamestnaní, večerné popri zamestnaní i externé štúdium.

Odbor ´´ ekonomika a prevádzka hotelov ´´ bol zriadený tiež ako denné štúdium (4 – ročné a 2 – ročné absolventov stredných škôl) a diaľkové štúdium popri zamestnaní.

Napokon to bol odbor ´´ cestovný ruch a spoločné stravovanie ´´ zriadený ako denná forma štúdia (štvorročné a dvojročné absolventov stredných škôl), ktorý bol v 70 – tych rokoch nahradený odborom  ´´ cestovný ruch ´´  , zriadeným iba pre absolventov stredných škôl (2 – ročných).

15.septembra 1964 bol položený základný kameň novej školy a pozemku na Stromovej ulici neďaleko futbalového štadióna.

V roku 1964, v čase začatia výstavby školského areálu bolo na SHŠ v Piešťanoch 7 tried denného štúdia s 231 žiakmi, 9 tried diaľkového štúdia so 154 žiakmi a 8 tried večerného štúdia so 169 žiakmi. Profesorský zbor mal 19 interných členov.

Nový školský areál bol dostavaný v roku 1967 a od 1. 9. 1967 sa v ňom začalo vyučovať. V školskom roku 1967/68 mala škola už 19 tried denného štúdia so 636 žiakmi a 20 tried so 693 poslucháčmi diaľkového a večerného štúdia.

Koncom 70 – tych rokov sa na škole zmenili niektoré študijné odbory. Namiesto odborov ´´ ekonomika a prevádzka spoločného stravovania ´´ a ´´ ekonomika a prevádzka hotelov ´´ sa zaviedol odbor ´´ prevádzka hotelov a spoločného stravovania ´´ vo forme denného štúdia a tiež vo forme diaľkového štúdia ŠPZ. Odbor ´´ cestovný ruch ´´ zostal vo forme denného štúdia.

80 – te a 90 – roky boli poznačené mnohými zmenami a experimentami.

V šk. r. 1991/92 maturujú poslední absolventi 4 – ročného denného štúdia v odboroch  prevádzka hotelov a spoločného stravovania, ekonomika obchodu a služieb a cestovný ruch.

V novom školskom roku sa škola pretransformováva na 5 - ročnú  hotelovú akadémiu.

Školský rok  1995/96 sa nesie v znamení nového študijného odboru na 5 – ročnom dennom štúdiu –  6323 6 hotelová akadémia.

V júni 1998 bol jej pri príležitosti 50. výročia založenia školy prepožičaný čestný názov Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, ktorým sa ocenili  dlhoročné vynikajúce výsledky všetkých pedagogických pracovníkov a žiakov za toto obdobie.

 

Kto bol Ľudovít Winter?

 

V roku 1880 poveril Alexander Winter svojho syna, študenta Vysokej školy technickej vo Viedni, vedením kúpeľov v Piešťanoch. Ľudovít Winter v priebehu 30 rokov premenil uhorskú dedinu Péstyén, známu svojou uličnou špinou, na kúpele svetového mena.

Piešťany mu vďačili nielen za úpravu obecnej časti, ale hlavne za vybudovanie celého kúpeľného areálu s liečebnými domami a hotelmi /Thermia, Kurhotel, Slovan .../.

Spolu s bratom Imrichom vybudovali pre pacientov oddychovo-spoločensko-športové zázemie : Kúpalisko Eva s golfom, Červenú vežu, Bakchus villu s vlastnými vinicami, amfiteáter v Parku, múzeum, Kolonádny most s nákresmi Martina Benku a symbol mesta „Barlolamač“ , boli vytvorené tiež na jeho objednávku.

Ľudovít Winter bol úspešný podnikateľ, dal prácu mnohým ľuďom, pritom nikdy nestratil zmysel pre čestnosť a mravnosť. Dodržiavanie zmlúv bola jeho zásada, ktorú nikdy nezradil.

Po viacerých peripetiách, ktoré mu doba uštedrila, zostal celý život idealista a humanista.

Piešťanom zostal verný aj po prežití nacistického Terezínu.

Keď na povojnovom trhu chýbala detská výživa, zorganizoval jej výrobu v Ružovom mlyne, otvoril diétnu jedáleň .

Inicioval založenie Hotelovej školy podľa vzoru švajčiarskeho Lausane.

Sme presvedčení, že prvá hotelová škola na Slovensku, založená z jeho iniciatívy, si právom zaslúži niesť jeho meno.