Voľné pracovné miesta

HOTELOVÁ AKADÉMIA ĽUDOVÍTA WINTERA PIEŠŤANY


PRIJME DO ZAMESTNANIA UČITEĽ ANGLICKÉHO JAZYKA


Miesto práce: Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34,  Piešťany

Termín nástupu: 07. 01. 2019

Druh pracovného pomeru: Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie materskej dovolenky

Mzda: zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme príloha č. 5.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – učiteľstvo anglického jazyka , odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Pracovná náplň: Výučba predmetu anglický jazyk a komunikácia z anglického jazyka  

Zoznam požadovaných dokladov: 1.  Životopis  2.  Doklad o vzdelaní  3. Výpis z registra trestov

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 30. 11. 2018

Adresa podania: Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01  Piešťany
Ďalšie informácie na tel. č.: 0905209319, Ing. Ladislav Blaškovič