Podkategórie

Deutsches Sprachdiplom (Nemecký jazykový diplom)

- je medzinárodne uznávaná skúška z nemeckého jazyka pripravená stálou Konferenciou ministrov školstva spolkových zemí SRN so sídlom v Bone

- je uznávaná na najvyššej úrovni v európskom referenčnom rámci

- získanie jazykového diplomu DSD preukazuje výborné vedomosti  nemeckého jazyka, literatúry a reálií a rozvoj interkultúrnej kompetencie

- umožňuje priamy vstup študenta na vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách bez nároku robiť jazykové skúšky

- na našej škole je DSD od školského roka 2008/2009

- 2 hodiny učí slovenský učiteľ

- 2 hodiny učí nemecký lektor

- záverečná skúška DSD sa skladá z dvoch častí:

písomná(externá) - posluch s porozumením,čítanie s porozumením, slohová práca

ústna - vypracovanie Projektu na ľubovoľnú tému

obhajoba Projektu

zodpovedanie vybranej témy

- žiaci sú zaradení do skupiny základe výsledkov z vstupného testu a výsledkov zo ZŠ

Lektori:

Dr. Georg Szalai ( odborný poradca)  - v školskom roku 2007/2008

Andreas Welsch -  v školskom roku 2008/2009 a v školskom roku 2009/2010

Maria Bachen - v školskom roku 2010/2011

Odkaz na Schulen:Partner der Zukunft