Podkategórie

Sprachdiplom v školskom roku 2011/2012

Sprachdiplom

V školskom roku 2011 /2012 sa DSD vyučoval v triedach I.A, I.B, II.A, III.A a IV.A,

vyučujúce  boli PhDr. T. Viečoreková , Mgr. D. Jánošíková a lektorka nemeckého jazyka M. Bachen.

 

Skúška DSD pozostáva z písomnej a ústnej časti :

a)     písomná časť DSD : čítanie s porozumením

posluch s porozumením

esej – vyjadrenie vlastného názoru na zadanú tému

b)    ústna časť DSD : rozhovor ( každodenné situácie)

prezentácia projektu na vybranú tému

diskusia o téme projektu

 

Písomná časť DSD I. sa konala 26.03.2012

Ústna časť DSD I. sa konala 27.03.2012

 

Skúšky DSD I. sa zúčastnili nasledovní žiaci  IV.A triedy : M. Balážiková , N. Fandlová , A. Kohutovičová , D. Halásová , M. Kochajdová , N. Svítková , K. Turoňová , S. Tašká , P. Suchovská , A. Kovačiková , V. Pospíšilová

 

Skúšobnú komisiu ústnej časti DSD I. tvorili Mgr. D. Jánošíková a M. Bachen

 

Témy projektov :

Vyrovnávanie tokov riek ,

Alkohol a jeho vplyv na mladých ,

Disco,

Plastické operácie ,

Šport ,

Možnosti práce v zahraničí ,

Domáce zvieratá ,

Ochrana životného prostredia ,

Internet ,

Porovnanie dopravy v hlavných mestách Slovenska a Nemecka,

Reklama a jej vplyv na konzumné správanie sa mladých

 

Všetky žiačky  IV.A triedy úspešne zvládli ústnu a písomnú časť  DSD I. a bude im uznaná náhrada maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v budúcom školskom roku.

Blahoželáme.