Podkategórie

Vzdelávame pre život

Od októbra 2009 je škola zapojená do projektu Vzdelávame pre život, financovaného z fondov EŮ. Cieľom projektu je inovácia obsahu, metód a foriem výučby, nákup nových didaktických prostriedkov a implementácia Školského vzdelávacieho programu vo vyučovaní v 1. ročníku s využívaním moderných didaktických prostriedkov s cieľom rozvíjať u žiakov vytýčené kľúčové kompetencie vzhľadom na potreby trhu práce.

Pedagogickí pracovníci absolvujú vzdelávanie zamerané na využitie IT vo vyučovacom procese, na nové metódy a formy vyučovania, odborné exkurzie na školách podobného zamerania v českej republike, kde sa uplatňuje moderné vyučovanie s dôrazom na informačno - komunikačné technológie a zážitkové učenie.

Počas projektu pribudlo osem uče bní vy bavených najmodernejšími informačnými technológiami a didaktickými pomôckami.