Charakteristika študijného odboru

Obsah vzdelávania je určený tak, aby študenti po absolvovaní štúdia, po ukončení povinnej praxe a zodpovedajúcom zapracovaní mohli kvalifikovane vykonávať činnosti odborných pracovníkov hotelierstva a cestovného ruchu, ktoré súvisia hlavne s ekonomickými a prevádzkovými funkciami v príslušných zariadeniach.

 

Medzi všeobecné odborné predmety patria napríklad základy cestovného ruchu a hotelierstva, manažment, marketing, právo, manažment informačných systémov, psychológia, podnikateľské plánovanie a komunikácia, ktoré sa vyučujú vo všetkých študijných zameraniach. Súčasťou učebného plánu je výučba dvoch cudzích jazykov.

 

Medzi odborné predmety podľa jednotlivých zameraní patria nasledovné:

Manažment hotelov - technológia gastronomických služieb, technológia výroby jedál, hotelový a gastronomický manažment.

Manažment cestovných kancelárií - dejiny kultúry, geografia cestovného ruchu, technológia sprievodcovských služieb, regionálny rozvoj

 

Praktickú zložku vzdelávania tvorí prax, ktorú študenti vykonávajú v období letných prázdnin po prvom a druhom ročníku, počas druhého ročníka a celého druhého polroku tretieho ročníka.

 

Spôsob ukončenia 3 - ročného vzdelávania: absolventská skúška,  titul DiS.

 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: absolventský diplom

 

Poskytnutý stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie, ISCED 5 B

 

Pracovné uplatnenie absolventa: na úrovni stredného a vyššieho manažmentu v oblasti CR a hotelierstva

 

Nadväzná odborná príprava: vysoké školy, univerzity a iné formy celoživotného vzdelávania