História VOŠ

Myšlienka potreby vyššieho odborného školstva na Slovensku nevznikla náhodne, vyrastala postupne v intenciách novej vysokoškolskej politiky, ktorá sa etablovala a silne rezonovala v našej spoločnosti po roku 1989. Výsledkom tejto myšlienky bol Projekt alternatívneho vyššieho školstva, ktorý bol zostavený na základe analýz zahraničných odborných vysokých škôl - Holandsko, Nemecko, Veľká Británia atď. s prihliadnutím na špecifiká vývoja slovenskej spoločnosti, najmä z hľadiska jej ekonomiky, vedeckotechnického vývoja, vzdelania i regionálnych záujmov. Autorom tohto projektu bol Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy so sídlom v Bratislave. Jedným z nosných pilierov tohto projektu bol i návrh transformácie štúdia na šiestich vybraných stredných odborných školách na Slovensku, medzi nimi i Hotelovej akadémii v Piešťanoch.

Pri zrode Vyššej odbornej školy v Piešťanoch boli  partneri z Holandska, riaditeľ pre medzinárodné styky v Brede Harry Waltermann a generálny riaditeľ Hotelovej školy v Hágu Dr. Ruud J. Reuland, docent Vysokej školy MB v Banskej Bystrici Marián Gúčik.

Sústavné skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu sa zabezpečuje kvalitnou odbornou spoluprácou s odborníkmi z praxe a rodičmi študentov školy, zlepšením materiálno-technologického vybavenia školy a hlavne obsahovou zmenou prepojenia na trhové hospodárstvo. V jednotlivých zameraniach štúdia sa študenti orientujú na manažment, marketing, animáciu, technológiu gastronomických služieb, technológiu sprievodcovských služieb, technológiu informačných služieb, regionálny rozvoj, personálny manažment,  podnikateľské plánovanie, dejiny kultúry, geografiu cestovného ruchu a manažment informačných systémov.

Všetky odborné predmety sú spojené s ovládaním dvoch cudzích jazykov.

Cieľom vyššieho odborného štúdia je umožniť absolventom všetkých stredných škôl získať odborné vedomosti, zručnosti a postoje dôležité pre samostatnú odbornú činnosť. Svojím zameraním rozširuje ponuku vzdelávacích možností pre maturantov.

Podmienkou prijatia na VOŠ je úspešne vykonaná maturitná skúška.