Informácie o štúdiu

Vyššie odborné štúdium  pri Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera

 

Štúdium na  pomaturitnom dennom vyššom odbornom štúdiu

-     je ukončené absolventskou skúškou,

-     získaním absolventského diplomu a podľa medzinárodnej klasifikácie stupňov vzdelania ISCED /International Standard Classification of Education/ je tento typ štúdia zaradený do stupňa vzdelania ISCED 5B – terciárne vzdelávanie

- absolvent má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista.

Vzdelávanie je     zabezpečené v trojročnom dennom vyššom odbornom štúdiu a zahŕňa teoretické , praktické vyučovanie a exkurzie.

Súvislú odbornú prax  absolvujú študenti v prvom druhom a v treťom ročníku . Na prax sú študenti zaraďovaní do organizácií, s ktorými má škola dlhoročnú a dobrú spoluprácu.

Študenti podľa učebných plánov a školského vzdelávacieho programu sú počas školského roka priebežne hodnotení - písomne  alebo ústne. Podmienkou postupu do ďalšieho ročníka je úspešné ukončenie ročníka. V závere štúdia študenti pristúpia k absolventskej skúške . Absolventská skúška pozostáva z obhajoby absolventskej práce a zo skúšky z teoretických odborných predmetov. Po úspešnom absolvovaní získava študent absolventský diplom a je mu udelený titul DiS.

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera  je škola s dlhoročnou tradíciou.

Pomaturitné denné vyššie odborné štúdium poskytujúce vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore:

manažment hotelov a cestovných kancelárií  6318 Q

VOŠ umožňuje absolventom uplatniť sa v zamestnaní, ako aj v samostatnom podnikaní, kde sa vyžaduje v značnej miere samostatnosť, praktická činnosť, odbornosť, vyššia úroveň teoretickej prípravy, flexibility.

Cieľom školy je umožniť študentom odborné vedomosti, zručnosti a získať schopnosti dôležité pre samostatnú odbornú činnosť a dosiahnuť vyššiu sociálnu zrelosť.

Súčasťou trojročného vyššieho odborného štúdia je aj jazyková príprava – vyučujú sa  dva cudzie jazyky z výberu anglický jazyk, nemecký jazyk a jazyk francúzsky.

Škola poskytuje študentom odborné učebne na výuku teoretických a praktických predmetov.

Kvalifikovaní, skúsení a dynamickí pedagógovia usmerňujú študentov a motivujú ich k samoštúdiu, k tímovej práci, ale i k vytváraniu vlastnej iniciatívy. VOŠ otvorila vzdelávacie možnosti pre mladých ľudí – maturantov, ktorí dávajú prednosť štúdiu s prevažne praktickým    zameraním  s  dobrým  teoretickým  a  etickým  základom  a výbornou  jazykovou  prípravou.

Naša škola je otvorený, pritom však pevný systém, ktorý je vždy ochotný a schopný prijímať nové podnety, aktivity, skúsenosti a spoluprácu.

Počas štúdia môžu žiaci absolvovať:

kurzy:

Možnosti absovlvovnia kurzov

  • sommeliersky
  • barmanský
  • baristický
  • sprievodcovský

zahraničné stáže

  • Nemecko
  • Švajčiarsko
  • Cyprus
  • Francúzsko
  • Grécko

pokračovať v štúdiu na vysokej škole

  • Vysoká škola ekonomická Karla Engliše v Brne