Podkategórie

28. marec - DEŇ UČITEĽOV

"Omnia sponte fluant, absit violeta rebus."
Všetko nech plynie voľne, nech je veciam vzdialené násilie.
J. A. Komenský

Ján Amos Komenský bol jeden z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľudom bez rozdielu rasy, pohlavia alebo sociálneho postavenia. Narodil sa 28. marca 1592 a tento deň je preto dňom oslavy nielen Komenského - nazývaného aj učiteľom národov - ale aj všetkých učiteľov a pedagogických pracovníkov. Komenský sa svojou učiteľskou činnosťou zapísal do dejín medzi významné osobnosti. Žiadal psychologický prístup k vyučovaniu aj k študentom. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.

Učitelia sa už od nášho útleho veku podieľajú na formovaní našej osobnosti, spolu s rodičmi. Nie je to len ich zamestnanie, ale predovšetkým poslanie, ktoré vykonávajú na vysokej úrovni, s láskou a pokorou. Cieľom každého učiteľa je vykresať z dieťaťa schopného človeka, podchytiť to pozitívne, čo v ňom je a rozvinúť to do správneho smeru. Dodať žiakom potrebné vedomosti, ktoré zúročia v ďalšom štúdiu alebo v reálnom živote.

Na toto krásne povolanie si spomíname práve v deň narodením tejto významnej osobnosti, 28. 3. Tento sviatok vymizol z našich kalendárov, ale zo sŕdc nie.