Podkategórie

Prednášky

Streda 6/11 bola na našej škole dňom prednášok, besied a workshopov na aktuálne témy. Odborníci z oblastí finančníctva, psychológie a drogovej prevencie priblížili našim žiakom problematiku finančnej gramotnosti, obchodovania s ľuďmi a nebezpečia užívania návykových látok.