ORGANIZAČNÉ POKYNY pre žiakov ubytovaných v školskom internáte (ŠI) – školský rok 2023/2024

Nástup žiakov do ŠI je v nedeľu 3. 9. 2023 v čase od 15.00 do 20.00 hod. Vyučovanie začína v pondelok 4. 9. 2023. Termín nástupu do ŠI je záväzný aj pre žiakov vyšších ročníkov. Z organizačných dôvodov nie je možné ubytovať sa až v pondelok ráno.

Pri  nástupe do ŠI sú všetci žiaci poučení o Školskom poriadku školského internátu, režime dňa, platných bezpečnostných, protipožiarnych, hygienických predpisoch, ktoré sú povinní dodržiavať. V prípade, že žiak nenastúpi v stanovenom termíne, je nutné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť písomne, prípadne telefonicky:

033/7353834 - vychovávatelia ŠI

033/7353857 - ZR pre ŠI Mgr. Iveta Tamajková, e-mail: zastupcaintha@gmail.com

Rozdelenie žiakov do výchovných skupín a harmonogram ubytovania bude zverejnený na nástenke na prízemí školského internátu.

Pri nástupe žiaci predložia svojmu skupinovému vychovávateľovi:

-     rozhodnutie o prijatí do školského internátu

-     doklady o úhrade platby za stravovanie a ubytovanie

-     potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti pre ubytovanie v ŠI (tlačivo dostanete pri podaní žiadosti o prijatie do ŠI), vybavené max. 3 dni pred nástupom do internátu

-     2 fotografie (veľkosť cca 4x4 cm) – len noví žiaci.

Žiaci si prinesú: občiansky preukaz,  preukaz poistenca, vhodné oblečenie, obuv, osobné a hygienické potreby, posteľné obliečky a plachtu, deku na posteľ, malú nočnú lampu, uzatvárateľnú plastovú nádobu na jedlo.

 

V ŠI je prísne zakázané fajčenie, prechovávanie a konzumácia a šírenie alkoholických nápojov, drog, omamných a  psychotropných látok, prechovávanie zbraní, hranie hazardných hier, šikanovanie, šírenie pornografie, akékoľvek správanie, ktorým by žiak narušoval medziľudské vzťahy,  ohrozoval mravnosť, svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostatných ubytovaných. Žiak je povinný nahradiť škody, ktoré v ŠI spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti. V prípade závažného porušovania, nerešpektovania Školského poriadku ŠI môže byť žiak z  internátu  vylúčený.

Žiaci ubytovaní v internáte sa musia dôsledne starať o svoje osobné veci, predchádzať ich strate, krádeži, poškodeniu. Do ŠI žiak  neodporúčame žiakom nosiť drahé veci, cennosti, vyššiu finančnú hotovosť. Do internátu si žiaci nemôžu priniesť nepovolené elektrospotrebiče (napr. chladničku, televízor, hriankovač, mixér, varnú kanvicu, elektrické dvojplatničky a pod.).  V areáli ŠI  nie je dovolené žiakom parkovať autá. Nemáme priestory na uschovanie bicyklov pre žiakov.

Ubytovaní žiaci odoberajú celodennú stravu. Stravu si žiaci odhlasujú v odôvodnených prípadoch.  Odhlášku stravy si žiak uvádza na predpísanom tlačive, ktoré podpíše vychovávateľ.

Celodenná strava: 6,90 € (z toho raňajky s desiatou 2,10 €, obed 2,40 €, olovrant s večerou 2,40 €).

Jedálny lístok je zverejnený na školskej webovej stránke www.hastropy.sk

Žiaci majú automaticky vopred objednané jedlo. Stravu je možné odhlásiť najmenej 1 deň vopred do 12.00 hod. V prípade ochorenia, neprítomnosti žiaka v ŠI je možné raňajky a večere odhlásiť u stravnej referentky p. Jandurovej - 0907 219 159, e-mail:  b.jandurova@gmail.com

 

ÚHRADA PLATIEB: Platby za stravu a ubytovanie na mesiac september 2023 sa uhrádzajú v stanovených termínoch už v auguste.

PLATBA ZA STRAVOVANIE - do 15. 8. 2023 bankovým prevodom na účet : 7000494428/8180, IBAN SK98 8180 0000 0070 0049 4428.

Výška mesačnej platby za stravovanie: september 2023: 113,10 Eur.

Výpočet: Raňajky s desiatou: 15 dní x 2,10 €  ......  31,50 €

Obed 19 dní x 2,40 Eur  .......................  45,60 €

Olovrant, večera 15 dní x 2,40 Eur  .......  36,00 €

SPOLU za september  ..........................113,10 €

(V pondelok nebývajú raňajky a v piatok večera, preto je vo výpočte uvedených len 15 olovrantov a večerí).

Variabilný symbol: (štvormiestny kód žiaka). Do poznámky uvádzajte meno a priezvisko žiaka,  ročník

Pri úhrade platby za stravovanie je možné zadať v banke trvalý príkaz na úhradu (obdobie od 15.

augusta 2023 do mája  2024). Preplatky za stravovanie sa presúvajú na nasledujúci školský rok.   Platbu za stravovanie je možné hradiť aj bez zadania trvalého príkazu - mesačne, pričom je dôležité sledovať priebežne kredit - zostatok financií na stravovacom účte žiaka.

PLATBA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S UBYTOVANÍM ŽIAKA V ŠI:

- do 20. 8. 2023 bankovým prevodom na č. účtu:

7000494364/8180, IBAN: SK80 8180 0000 0070 0049 4364.

Výška mesačnej platby: 40,00 Eur.

Je vhodné uhrádzať formou trvalého príkazu /od 15.8. 2023 do 15. 5. 2024/.

Variabilný symbol: štvormiestny kód žiaka, do poznámky uvádzajte meno a priezvisko žiaka,

ročník.